REGULAMIN

 

Sklepu Internetowego

prowadzonego przez spółkę pod firmą:


CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik),
numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245)

 

 

NAZWA: strona www.centrumoklein.pl

  

z dnia 01.12.2020

Regulamin stanowi podstawowy dokument, który określa zasady pozwalające na dokonywanie przez strony transakcji kupna- sprzedaży towarów za pomocą Sklepu Internetowego pod nazwą: www.centrumoklein.pl. Regulamin ten jest niezbędnym dokumentem, który umożliwia Klientom oraz potencjalnym Klientom zapoznanie się z ofertą firmy, nawiązanie kontaktu z firmą
 i dokonanie zakupu za pośrednictwem dostarczonej przez usługodawców platformy internetowej.

 

Przedmiotem Umowy Sprzedaży są te produkty, w stosunku do których przewidziano możliwość dokonania transakcji, które znajdują się na stronie Sklepu Internetowego, które są dostępne i które można wstawić do Koszyka. Istnieje możliwość zakupu także tych produktów, które nie znajdują
się w ofercie Sklepu Internetowego ze względu na ich gabaryty, ale produkty te można będzie nabyć   poprzez kontakt ze sklepem stacjonarnym używając do tego celu danych teleadresowych.

 

Firma podkreśla, że niniejszy Regulamin jest ściśle związany z Polityką Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, a także zasadami RODO wdrożonymi w firmie. Polityka prywatności oraz niezbędne zgody zawarte są na stronie Sklepu Internetowego. Aby umożliwić stronom zrozumienie charakteru transakcji i praw oraz obowiązków stron, definicje zawarte
w Polityce Prywatności mają bezpośrednie zastosowanie do wszelkich transakcji. Definicje
te, wyjaśnienia i zgody stanowią integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego

 

 

Paragraf 1

Definicje

 

 1.              Konsument – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1.              Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 1.              Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.centrumoklein.pl, w którym oferowane są Towary.

 

 1.              Sprzedawca – spółka pod firmą: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik),  numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: www.centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245)

 

 1.              Klient – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca osobą pełnoletnią, a więc osoba, która ukończyła 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, w tym konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również wszelkie podmioty, które stanowią organizacje pozarządowe oraz podmioty należące do samorządów.

 

 1.       Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

 1.       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

 1.       Towar – produkt, przedmiot, rzecz oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego.

 

9.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży danego Towaru, w rozumieniu przepisu art. 535 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).

 

 1.     Konto - profil, który może zostać zarejestrowany w ramach Portalu Internetowego, przez Klienta, do którego uzyskuje się dostęp po skutecznym zarejestrowaniu, poprzez unikalny login i hasło. Za pomocą Konta - Klient może składać zamówienia w celu nabycia Towarów.

 

 1.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru. Oświadczenie to składane jest za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego formularza zamówienia.

 

12.    Koszyk – miejsce na stronie Sklepu Internetowego w którym znajdują się wybrane przez Klienta Towary, w zakresie którego istnieje możliwość modyfikacji w zakresie ilości, jak również usuwania Towarów przed dokonaniem Zamówienia z których Klient rezygnuje.

 

 

Paragraf 2

Postanowienia ogólne

Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych czynności oraz szeroki zakres możliwych Klientów, do których należą firmy oraz osoby fizyczne, Sprzedawca umożliwiać będzie szeroki wybór możliwości płatniczych, tj. w formie realizowania płatności na miejscu, jak również przez pośrednika płatniczego oraz pobraniem, w ten sposób niniejszy Regulamin w sposób szczegółowy, przedstawia strategię przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży oferowanych przez niego produktów oraz oparty
na obowiązujących przepisach prawa, zakreśla wszystkie niezbędne warunki do skutecznego zawierania transakcji kupna sprzedaży w zakresie produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca określa w niniejszym Regulaminie warunki i tryb zawierania Umowy Sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, szczegółowo zwracając uwagę i precyzując tryb składania zamówień, sposób i formę zawierania Umowy Sprzedaży, procedurę realizacji reklamacji, procedurę w zakresie przetwarzania danych osobowych, kwestię odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Należy również uwzględnić fakt, że biorąc pod uwagę zakres obowiązywania przepisów dotyczący sprzedaży towarów na odległość niniejszy Regulamin stanowi ponadto regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bowiem w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną mieści się zawieranie Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 

Paragraf 3

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży, jej warunki

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji w zakresie przedstawionej przez Sprzedawcę procedury i przestrzegania kolejności czynności zawartych w tej procedurze, skutkować będzie brakiem możliwości realizacji Umowy Sprzedaży.

 

1.       Klient może złożyć zamówienia na dany Towar po rejestracji Konta na Portalu Internetowym lub bez takiej konieczności. Klient może zatem zarejestrować Konto na Portalu Internetowym. W tym celu winien wybrać odpowiednią pozycję dotyczącą procesu rejestracji Konta w Portalu Internetowym. Następnie Klient winien podać dane osobowe niezbędne do rejestracji Konta, w tym również login i hasło - służące logowaniu do Konta. Klient powinien wyrazić zgody określone w formularzu rejestracyjnym, poprzez odznaczenie odpowiednich pozycji zamieszczonych we wskazanym formularzu. Po odznaczeniu wszystkich pozycji, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostaje przesłany link. Po odznaczeniu linku przez Klienta, dochodzi do rejestracji Konta Klienta; przy czym Sprzedawca ma prawo odmówić rejestracji Konta, w szczególności, gdy stwierdzi, że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niezgodne z prawem. Aby skorzystać z Konta, Klient powinien się do niego zalogować, poprzez podanie loginu i hasła.

 

 1.        W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Klient powinien dokonać wyboru Towaru i umieścić ten towar w Koszyku. W ten sposób Klient powinien złożyć Zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wybór Towaru z zestawienia Towarów zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w tym również poprzez Konto, po zalogowaniu na Konto za pomocą danych do logowania, obejmujących login i hasło). Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności, spośród następujących:

 

a/       poprzez system płatności internetowych udostępniany przez system przelewy24.pl;

b/       przelewem bankowym;

c/       za pobraniem - przy odbiorze przesyłki kurierskiej;

d/       za pobraniem - przy odbiorze w paczkomacie spółki InPost;

e/       płatność przy odbiorze.

 

          Przy czym ceny Towarów będą podawane wyłącznie w złotych polskich i będą obejmować także podatek od towarów i usług, a więc będą to kwoty w wysokości brutto.

 

3.       Po wyborze Towaru i metody płatności za wybrany Towar, Klient przy użyciu odpowiednich boxów podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, które będą oznaczone jako obowiązkowe, a następnie wyraża zgodę na niniejszy Regulamin - poprzez odznaczenie oznaczenia „wyrażam zgodę”, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego (Klienta) danych osobowych.

 

4.       Po wykonaniu powyższych czynności, Klient odznacza pozycję „zamawiam – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie pozycję „wyślij” - jeśli wybiera metodę płatności określoną powyżej w ust. 2 litera: „a” i „b”; przy czym Klient może też odznaczyć pozycję „zamawiam – płatność za pobraniem”, i następnie, analogicznie, pozycję „wyślij” - jeśli wybiera metodę płatności określoną powyżej w ust. 2 litera: „c” i „d” powyżej. Poprzez odznaczenie powyższych pozycji, Klient składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży (ofertę w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego). Po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta - wówczas dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.       Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia, po uzyskaniu informacji o uiszczeniu całkowitej zapłaty przez Klienta za wybrany Towar lub Towary – w przypadku metody płatności określonej powyżej w ust. 2 litera: „a” i „b”; natomiast w razie wyboru metody płatności określonej powyżej w ust. 2 litera: „c” i „d”, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia bez potrzeby oczekiwania na zapłatę, bowiem Towar lub Towary są dostarczane do Klienta, a płatność ceny sprzedaży jest dokonywana za pobraniem. Termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 

6.       Zamówione Towary będą dostarczane do Klienta w następujący sposób, w zależności
od wyboru Klienta składanego przy składaniu danego zamówienia:

         

a/       poprzez odbiór osobisty; lub

b/       pocztą kurierską; lub

c/       przesyłką pocztową; lub

d/       odbiór w paczkomacie Inpost.

 

 1.              Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar lub Towary – bez wad.
 2.              Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji, gdy nastąpi przerwa
   w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowana niezależnymi od niego okolicznościami, do których zaliczyć można działania siły wyższej, a także brak kompatybilności urządzeń końcowych Klienta z infrastrukturą techniczną Sklepu Internetowego.
 3.              Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności w sytuacji zakłóceń funkcjonowania Sklepu Internetowego spowodowanych przez osoby trzecie.

 

 

 

Paragraf 4

Reklamacje

 

Aby umożliwić Klientowi skorzystanie z wszelkich przysługujących mu praw i wskazać możliwie najprostszy sposób ich realizacji, umożliwia się Klientowi reklamowanie dostarczonych przez Sprzedawcę towarów. Podstawowym warunkiem reklamacji jest użytkowanie towarów zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób i na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych towarów należy składać w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego bądź pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji (w tym również za pomocą ww. formularza dostępnego do pobrania z ww. strony internetowej Sklepu Internetowego), na następujący adres Sprzedawcy: kontakt@centrumoklein.pl. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpoznania. Powyższe unormowania w zakresie postępowania reklamacyjnego odnoszą się również do reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W stosunku do Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy
z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne danego Towaru jest wyłączona.

 

Paragraf 5

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

 1.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozróżnić możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, która przysługuje konsumentowi od braku takiej możliwości w sytuacji, gdy podmiotem nabywającym (Klientem) jest firma. Zatem zastosowanie mają tutaj przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, odstąpić od ww. Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy, który będzie podany przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a także elektronicznie, przez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej danego Sprzedawcy, który winien zostać podany przez Sprzedawcę Konsumentowi lub poprzez stronę internetową danego Sprzedawcy, który również winien zostać podany Konsumentowi przez Sprzedawcę.
 2.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi - na trwałym nośniku - potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, poprzez przesłanie informacji w tym zakresie na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest jednocześnie załącznikiem do Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie informacje w zakresie gwarancji i innych usług posprzedażowych są przekazywane przez Sprzedawcę.

 

 1.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Umowę Sprzedaży zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy (tj. na podstawie niniejszego Regulaminu), a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

 1.       Od dnia 1 czerwca 2020 roku - niniejsze regulacje dotyczące kwestii odstąpienia od Umowy Sprzedaży - dotyczące Konsumenta - stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Paragraf 6

Dane osobowe

 

 1.       Sprzedawca posiada wdrożoną politykę ochrony danych osobowych (RODO) oraz politykę prywatności. Wszystkie podstawowe informacji niezbędne dla Klienta w celu zapewnienia mu możliwie najbezpieczniejszego zawarcia transakcji i ochrony jego danych, w tym szczególnie danych wrażliwych, których podanie w pewnym zakresie niezbędne jest do zrealizowania umowy, zawarte są w odpowiednich załącznikach na stronie internetowej Sprzedawcy.    Problematyka przetwarzania danych osobowych Klientów jest uregulowana w odrębnych dokumentach – Polityce prywatności, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu (przy czym definicje zawarte w niniejszym Regulaminie stosowane są również w Polityce prywatności), procedurze RODO oraz w formularzach dotyczących udzielanej zgody zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.
 2.       Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora w czasie realizowania Zamówienia służą w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3.        Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora w czasie realizowania Zamówienia mogą służyć celom marketingowym wówczas, gdy Klient wyrazi na to zgodę.
 4.       Sprzedawca podkreśla, że działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO i posiada w tym zakresie wdrożoną procedurę. Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie chronione są zgodnie z przepisami RODO. Sprzedawca wdrożył także Politykę Prywatności.
 5.       W sytuacji, gdy osoba zamierzająca dokonać transakcji zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie będzie chciała podać danych osobowych, wówczas nie istnieje możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Paragraf 7

Wymagania techniczne

 

 1.       W sytuacji, gdy Klient nie posiada możliwości technicznych polegających przede wszystkim na dostępnie do sieci internetowej oraz posiadaniu urządzeń typu komputer/laptop/smartfon nie będzie możliwe zawarcie umowy kupna sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Nie wyklucza to możliwości nabycia towaru od Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym- wówczas zamówienie będzie realizowane w innym trybie. Zatem aby korzystać ze Sklepu Internetowego niezbędne są urządzenia końcowe z dostępem do sieci internetowej z dowolną przeglądarką internetową. Dla realizacji zamówienia konieczne jest również posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2.       Potencjalny Klient nie ma obowiązku zakładania Konta  na stronie Sprzedawcy- każdy taki Klient ma prawo zapoznać się z zawartością Sklepu Internetowego, z oferowanymi tam towarami oraz regulaminami i zasadami sprzedaży, w tym zadami płatności, zasadami rejestracji Konta oraz modelem sprzedaży realizowanym przez Sprzedawcę.

 

 

Paragraf 8

Postanowienia końcowe

 

1.       Poprzez rejestrację Konta przez Klienta w Portalu Internetowym, jak również poprzez złożenie zamówienia przez Klienta celem nabycia danego Towaru na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest jednocześnie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca, jak i Klient mogą rozwiązać te umowy w każdym czasie, szczególnie poprzez wyrejestrowanie Konta w Portalu Internetowym, za pomocą służącemu ku temu mechanizmowi zainstalowanemu na danym Koncie. Sprzedawca oświadcza zarazem, że funkcją i celem oprogramowania, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji usług, jest ich należyte wykonanie, zapewniające bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych.

 

2.       Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, jak również treści
 o charakterze naruszającym czyjąś godność lub też dyskryminujących kogokolwiek
ze względu na płeć, wiek, wyznanie religijne, rasę, orientację seksualną, kolor skóry lub też inne cechy. W sytuacji, gdy Klient będzie próbował przekazać Sprzedawcy treści o wskazanym powyżej charakterze, Sprzedawca może odmówić kontaktu z nim i realizacji zamówienia.
W sytuacji, gdyby treści dostarczane przez Klienta miały charakter naruszający przepisy, Sprzedawca będzie miał możliwość, a w niektórych przypadkach będzie zobowiązany
 do zawiadomienia odpowiednich organów państwa ze wskazaniem na sposób i charakter naruszenia czyiś praw lub naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów.

 

 1.        Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem www.uokik.gov.pl. W tym celu Konsument może złożyć wniosek w powyższym zakresie np. do jednego ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej (tu np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, strona internetowa: www.spsk.wiih.org.pl), a także zgłosić się do jednego z powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów czy też do wybranej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką spraw konsumenckich.

 

4.       Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, przy czym wiążąca w razie sporu i w kwestiach interpretacyjnych jest wersja polska.

 

 1.        Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Jednakże
  do umów zawartych przed zmianą danego Regulaminu, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmian.

 

 1.        Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, prowadzonej pod adresem www.centrumoklein.pl, a także w formacie pdf – również na ww. stronie internetowej.

 

7.       Niniejszy Regulamin, działalność prowadzona przez Sprzedawcę, umowy zawierane na podstawie Regulaminu, podlegają prawu polskiemu.

 

8.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020r.

 

 

Załączniki:

 

1/ Wzór Formularza odstąpienia;

2/ Polityka Prywatności.