ZGODY

 

  1.          Zgoda na zawarcie umowy:

 

Niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie umowy na podstawie zasad dotyczących mediów społecznościowych oraz regulaminów strony internetowej prowadzonej przez firmę: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres siedziby:
 ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej:
5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967247).

 

Opcja: Wyrażam zgodę

 

  1.         Zapoznanie z regulaminem i polityką:

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z zamieszczonym na stronie regulaminem strony internetowej i Polityką Prywatności, obowiązującymi w firmie: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245).

 

Opcja: TAK.

 

 

  1.       Przetwarzanie danych osobowych:

 

Świadomy/ma konsekwencji prawnych, poinformowany/na o przysługujących mi prawach, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez administratora danych osobowych, którym jest firma: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245).

 

Miejsce na wyrażenie zgody: Tak

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

 

1.         Administratorem danych osobowych jest firma: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
(adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245), która zwana będzie dalej „Administratorem”.

 

2.       otrzymywane/ uzyskiwane/ pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie
 w celu zawarcia i realizacji umowy zawieranej na podstawie regulaminów zamieszczonych  na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora, pod adresem kontakt@centrumoklein.pl oraz w mediach społecznościowych dotyczących firmy.

 

3.       Warunkiem niezbędnym do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w toku składania zamówienia przez danego Klienta, w celu zawarcia umowy sprzedaży danego towaru za pośrednictwem strony internetowej Administratora i zawartych w OWS, zatem w związku z tą okolicznością – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), który stanowi, że:

 

          Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

a)       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 

          Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „b” RODO, wedle którego:

 

          Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

b)       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 

4.       Do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

 

5.       Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące
z Administratorem w celu prawidłowej realizacji umowy zawieranej oraz podmioty zarządzające mediami społecznościowymi typu facebook i inne, ale może to być także podmiot operujący systemem płatności, za pomocą którego dany klient zamawia Towary
w firmie Administratora. Firma: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres siedziby:
 ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245), zastrzega sobie również prawo do użycia tych danych w calach marketingowych, przy czym w mediach społecznościowych dane te nie będą widoczne dla innych osób.

 

6.       Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

 

7.       Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Administratora do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane dalej w razie sporu prawnego z danym Klientem – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

 

8.       Każdy Klient posiada uprawnienie aby żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych.

 

9.       Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10.     Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11.     Firma zwraca uwagę każdemu użytkownikowi, że z uwagi na ochronę danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy bez wyrażenia określonej zgody oraz podania wymaganych danych osobowych. Zatem podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na podstawie Regulaminu, w celu jej należytej realizacji; z tego tytułu: osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania, a zaniechanie ich podania uniemożliwia realizację umowy, a w konsekwencji uniemożliwia jej zawarcie i dalsze procedowanie, bowiem osoba zamierzająca zawrzeć umowę poprzez stronę internetową prowadzoną przez Administratora, podczas składania zamówienia, podaje swoje dane osobowe, wyrażając następnie zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

 

12.     Administrator nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator korzysta z plików cookies (czyli danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na stronę internetową są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta osoba przeglądająca stronę internetową) – wyłącznie w celu ustalenia preferencji zakupowych Klientów, w tym dostosowania oferty sprzedażowej Administratora do preferencji zakupowych Klientów, i wszystkich osób odwiedzających stronę internetową. Za każdym razem po wejściu na stronę internetową Administratora, na stronie internetowej Administratora wyświetlany jest komunikat odnośnie korzystania przez Administratora z plików cookies; zatem dalsza możliwość korzystania ze strony internetowej Administratora  jest zależna od wyrażenia zgody przez przeglądającego (potencjalnego Klienta) na fakt korzystania z plików cookies, czyli na okoliczność, że pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie, telefonie) danej osoby. Osoba przeglądająca stronę internetową Administratora ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji w zakresie plików cookies - za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

 

          Wyrażenie zgody na pliki cookies następuje przez odznaczenie komunikatu informacyjnego
w tym zakresie, tj. poprzez odznaczenie pozycji zawartej w komunikacie, pod nazwą „wyrażam zgodę”. Komunikat w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies jest natomiast następujący: „Wyrażam zgodę na korzystanie przez Administratora niniejszej strony internetowej z plików cookies, tj. z danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na niniejszą stronę internetową są zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego korzystam”.

 

          Przechowywana informacja w zakresie plików cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu - nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową Administratora i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

 

 

Miejsce na wyrażenie zgody: Tak

 

Poniżej dwie zgody dodatkowe – w razie chęci prowadzenia działań marketingowych wobec klientów:

 

  1.      Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora danych, fakultatywna:

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) - od firmyfirma: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(adres siedziby:
 ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245).

 

Opcja: Tak

 

  1.        Zgoda na kontakt za pomocą urządzeń końcowych:

 

Wyrażam zgodę na używanie przez firmę firma: CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
(adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrumoklein.pl, numer telefonu: 606967245) - telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów handlowych, związanych
z realizacją umowy, w tym informujących o ewentualnych reklamacjach, niedoborach, zmianach zamówienia i innych okolicznościach związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 1800
 ze zm.).

 

Opcja: tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.